mojeauto.pl > Centrum informacyjne > Regulamin: Motofinanse

Regulamin: Motofinanse

 

Regulamin korzystania z serwisu "Finanse"

 

Motor-Presse Polska sp. z o. o. . z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 7, 53-328 Wrocław, KRS 0000151026, NIP 8990026326 (zwana dalej "MPP") jest właścicielem i obsługuje strony internetowe mojeauto.pl. Korzystający z tych stron (zwany dalej "Użytkownikiem") akceptuje jednocześnie, zgodnie z art. 385 kodeksu cywilnego, zasady zawarte w niniejszym regulaminie.

 

§ 1

1. Serwis "finanse" zawiera opis oferty produktów oferowanych przez współpracujące z MPP instytucje finansowe.
2. Korzystanie z serwisu "finanse" jest bezpłatne.
3. Serwis "finanse" umożliwia Użytkownikowi:
- uzyskanie informacji o warunkach sfinansowania zakupu samochodu,
- uzyskanie informacji o warunkach ubezpieczenia samochodu,
- złożenie zapytania ofertowego dotyczącego wybranego sposobu finansowania zakupu samochodu lub jego ubezpieczenia.

 

§ 2

1. Złożenie zapytania ofertowego ma na celu uzyskanie odpowiedzi, od wybranej przez Użytkownika instytucji finansowej, na pytanie o możliwość zawarcia umowy leasingu samochodu, uzyskania kredytu na sfinansowanie zakupu tego samochodu lub też jego ubezpieczenia przy podanych w tym zapytaniu podstawowych parametrach.
2. Złożenie zapytania ofertowego możliwe jest jedynie pod warunkiem podania przez Użytkownika swoich danych kontaktowych w systemie komputerowym www.mojeauto.pl.
3. Użytkownik ma prawo do złożenia dowolnej liczby zapytań ofertowych.

 

§ 3

Zapytanie ofertowe złożone przez Użytkownika nie stanowi oferty zawarcia umowy na warunkach zawartych w tym zapytaniu i nie zobowiązuje w żadnym przypadku Użytkownika lub wybraną instytucję finansową do zawarcia tej umowy. MPP nie występuje również w tym zakresie jako strona umowy lub pośrednik w zawieraniu określonych powyżej umów.

 

§ 4

Warunkiem przyjęcia przez system mojeauto.pl zapytania ofertowego jest:
- podanie w formularzu zapytania ofertowego wszystkich koniecznych parametrów dotyczących, w zależności od wyboru umowy, leasingu, kredytu lub ubezpieczenia,
- wypełnienie wszystkich pól formularza wysyłki zapytania dotyczących danych osobowych Użytkownika,
- wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie treści reklamowych i informacyjnych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, przez MPP i instytucje finansowe współpracujące z nim w zakresie obsługi zapytania ofertowego.

 

§ 5

Zgoda na przesyłanie treści informacyjnych i reklamowych drogą elektroniczną
może zostać w dowolnej chwili wycofana. Z przyczyn technicznych MPP zastrzega
sobie możliwość usunięcia danych osobowych i zaprzestania wysyłania
informacji od następnego dnia roboczego po otrzymaniu takiego oświadczenia.

 

§ 6

Zapytanie ofertowe, wraz z podanymi danymi osobowymi Użytkownika przesyłane jest, za pośrednictwem systemu mojeauto.pl., bezpośrednio do wskazanej przez Użytkownika, spośród prezentowanych w serwisie "finanse", instytucji finansowej.

 

§ 7

1. MPP nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych wchodzących w skład ofert instytucji finansowych prezentowanych na stronach www.mojeauto.pl.
2. MPP nie gwarantuje Użytkownikowi, iż wybrana instytucja finansowa odpowie na złożone zapytanie ofertowe.

 

§ 8

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych opisane są w Polityce Prywatności (https://www.mpp.pl/download/MPP-polityka-prywatnosci.pdf).

 

§ 9

MPP zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie - bez wcześniejszego poinformowania o tym Użytkowników. Dalsze korzystanie ze stron przez Użytkownika będzie zgodne z regulaminem obowiązującymi w momencie użytkowania strony.

 

§ 10

Wszelkie spory mogące wyniknąć ze stosunków powstałych na podstawie niniejszego regulaminu, rozstrzygane będą przez sądy powszechne Rzeczypospolitej Polskiej właściwe dla siedziby MPP.

 

§ 11

Do stosunków powstałych na podstawie niniejszego regulaminu zastosowanie mają przepisy systemu prawnego obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 12

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy polskiego prawa cywilnego.

 

<<< wstecz