RegulaminRegulamin dostępu do serwisów internetowych i świadczenia usług w serwisach przez Motor-Presse Polska sp. z o. o.

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisów internetowych, których wydawcą i usługodawcą świadczonych usług jest Motor - Presse Polska sp. z o.o. we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 7, 53-328 Wrocław, KRS 0000151026, NIP 8990026326, (dalej: Usługodawca)
 2. Listę Serwisów internetowych, do których stosuje się postanowienia Regulaminu, określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (dalej: Serwis lub Serwisy).

 

§ 2

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Serwis – każdy z serwisów internetowych, których wydawcą jest Usługodawca, wskazany w załączniku nr 1 do Regulaminu,
 2. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę poprzez Serwisy na rzecz Użytkowników,
 3. Użytkownik – osoba, która przeprowadziła prawidłową rejestrację w Serwisie, 

 

§ 3

 1. Korzystanie z Serwisów jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników.
 2. Korzystanie z Usług może wymagać uprzedniej rejestracji Użytkownika w Serwisie lub zalogowania się w Serwisie poprzez serwis Facebook.com.
 3. Usługodawca może wprowadzić odpłatność za niektóre Usługi. O konieczności poniesienia opłaty Użytkownik zostanie za każdym razem poinformowany przed jej pobraniem. Warunki świadczenia tych usług oraz zasady wnoszenia opłat określają odrębne regulaminy.
 4. Prawidłowe korzystanie z pełni usług świadczonych w Serwisie jest możliwe wyłącznie przy pomocy urządzenia podłączonego do internetu (np. komputera, tabletu, smartfonu) i wyposażonego w przeglądarkę internetową (np. Google Chrome, Firefox, Opera, Safari).

 

Rejestracja w Serwisie. Zawarcie i rozwiązanie umowy

 

§ 4

 1. Podczas rejestracji w Serwisie Użytkownik podaje w szczególności następujące dane osobowe oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w sposób określony w formularzu rejestracyjnym:
  1. login (nick),
  2. adres poczty elektronicznej,
  3. imię i nazwisko,
  4. numer telefonu,
  5. płeć,
  6. rok urodzenia,
  7. numer telefonu,
  8. miejscowość,
  9. status zawodowy,
  10. branża,
  11. marka samochodu,
  12. zainteresowania.
 2. Użytkownik może zalogować się w Serwisie korzystając z własnego konta w serwisie Facebook.com. W takim przypadku Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie Usługodawcy danych określonych w ust. 1, podanych przez Użytkownika w serwisie Facebook.com, z uwzględnieniem warunków zachowania prywatności serwisu Facebook.com.
 3. Usługodawca zapewnia ochronę danych osobowych zgromadzonych w Serwisie w sposób zgodny z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Korzystanie z niektórych Usług bądź udział w niektórych konkursach i promocjach organizowanych przez Usługodawcę może wymagać podania innych danych osobowych oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie przez Usługodawcę.
 5. Świadczenie niektórych usług w Serwisach może wymagać udostępniania niektórych danych Użytkownika osobom trzecim. O konieczności wyrażenia zgody na udostępnienie danych będzie każdorazowo poinformowany z wyprzedzeniem.

  

§ 5

 1. Użytkownik powinien podać prawdziwe i prawidłowe dane niezbędne do rejestracji w Serwisie. Użytkownik powinien aktualizować dane zgromadzone w Serwisie w miarę potrzeby. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w dostępie do Serwisu lub w korzystaniu z Serwisu powstałe wskutek podania nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych.
 2. Użytkownik powinien zabezpieczyć hasło dostępowe do Serwisu. Użytkownikowi nie wolno udzielać dostępu do Serwisu innej osobie.

  

§ 6

 1. Usługodawca przetwarza następujące dane eksploatacyjne technologiczne dotyczące Użytkownika:
  1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika (nick),
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny (w szczególności adres IP zakończenia sieci),
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
  4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Korzystanie z Usług świadczonych w Serwisach może wymagać udzielenia przez Użytkownika zgody na przechowywanie przez Usługodawcę informacji, w szczególności niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies), lub dostęp do przechowywanych plików tego rodzaju, na urządzeniu Użytkownika. Pliki te nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, a także mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika. Użytkownik może odmówić udzielenia zgody poprzez użycie odpowiednich narzędzi konfiguracyjnych w stosowanej przeglądarce internetowej.
 3. Postanowienia ust. 1-2 stosuje się odpowiednio do Użytkowników niezarejestrowanych w Serwisie, jeśli jest to niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę. 

 

§ 7

 1. Podczas rejestracji w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę podanych danych osobowych w celu świadczenia Usług, w celach marketingowych, a także na opracowywanie zgromadzonych przez Usługodawcę danych dotyczących Użytkownika w celu lepszego dopasowania treści redakcyjnych i marketingowych do zainteresowań użytkownika.
 2. Podczas rejestracji w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej.
 3. Podczas rejestracji w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na używanie przez Usługodawcę telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego (art. 172 prawa telekomunikacyjnego).
 4. Usługodawca może przesyłać na adres poczty elektronicznej Użytkownika informacje o charakterze technologicznym oraz inne ważne informacje związane z funkcjonowaniem Serwisu.

 

§ 8

 1. Poprzez rejestrację w Serwisie dochodzi do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
 2. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony i może być rozwiązana w sposób określony niniejszym Regulaminem.
 3. Użytkownik może wypowiedzieć umowę w każdym czasie przesyłając w tym celu stosowną dyspozycję na adres poczty elektronicznej Usługodawcy zgloszenia@mpp.pl lub składając odpowiednią dyspozycję w Serwisie. W takim przypadku umowa ulega rozwiązaniu z dniem wprowadzenia stosownych zmian w Serwisie przez Usługodawcę. Z tym dniem Użytkownik traci możliwość korzystania z Usług.
 4. Wypowiedzenie umowy nie wiąże się z usunięciem z Serwisu utworów, danych, opinii, komentarzy i innej aktywności Użytkownika, chyba że niniejszy Regulamin bądź postanowienia odnoszące się do poszczególnych Usług stanowią inaczej.
 5. Usługodawca może wypowiedzieć umowę zawartą z Użytkownikiem z zachowaniem jednotygodniowego okresu wypowiedzenia i trwale uniemożliwić dostęp Użytkownika do Serwisu, jeśli:
  1. sposób korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych w Serwisie jest sprzeczny z obowiązującymi normami obyczajowymi,
  2. Użytkownik nawołuje w Serwisie do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, bądź w rażący sposób bezprawnie narusza prawa osób trzecich,
  3. Użytkownik w sposób szczególnie rażący narusza postanowienia niniejszego regulaminu bądź prawa osób trzecich, w tym innych Użytkowników Serwisu,
  4. Użytkownik zamieszcza obraźliwe lub wulgarne treści w Serwisach.
 6. W przypadkach mniejszej wagi Usługodawca może poprzestać na czasowym uniemożliwieniu dostępu do Serwisu na okres nie dłuższy niż 30 dni. W tym okresie Użytkownik nie może korzystać z Usług wskazanych przez Usługodawcę.
 7. Usługodawca składa oświadczenie o wypowiedzeniu umowy lub czasowym uniemożliwieniu dostępu do Serwisu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika.

 

Odpowiedzialność stron

 

§ 9

 1. Korzystając z Usług Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób,
  2. przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,
  3. korzystania z Usług w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
  4. poszanowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad netykiety oraz dóbr osobistych innych Użytkowników,
  5. nie stosowania technik i urządzeń zakłócających pracę infrastruktury informatycznej.
 2. Użytkownik nie może:
  1. zamieszczać reklam oraz innych informacji o charakterze komercyjnym w ramach Usług do tego nieprzeznaczonych,
  2. zamieszczać, rozpowszechniać lub przechowywać w Serwisie danych, w szczególności utworów i innych materiałów, do których prawa przysługują osobie trzeciej, chyba że Użytkownik uzyskał stosowną zgodę tej osoby,
  3. dostarczać, rozpowszechniać lub przechowywać w Serwisie treści bezprawne, w szczególności treści i symboli sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, bądź treści naruszających dobre obyczaje,
  4. korzystać z Usług w celach agitacji politycznej lub religijnej w ramach Usług do tego nieprzeznaczonych,
  5. używać wyrażeń powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe, naruszających zasady netykiety.

  

§ 10

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych bądź praw autorskich osób trzecich przez Użytkowników, a także naruszenie dóbr osobistych bądź praw autorskich przez osoby trzecie.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich podjętych pod wpływem opinii i komentarzy rozpowszechnianych przez Użytkowników.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo przerwy w dostępności Serwisu, zwłaszcza z przyczyn technicznych bądź innych. Usługodawca zapewnia, że planowane prace techniczne przeprowadzane będą zwłaszcza w godzinach nocnych, w taki sposób, aby powodowały możliwie najmniejszą uciążliwość dla Użytkowników.

  

§ 11

 1. Użytkownik udziela Usługodawcy nieograniczonego w czasie i przestrzeni, niewyłącznego zezwolenia na rozpowszechnianie w sieci internet utworów dostarczonych przez Użytkownika w celu rozpowszechniania w Serwisie, w taki sposób, aby każda osoba miała do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wskazanym.
 2. Użytkownik może w każdym czasie odwołać zezwolenie poprzez usunięcie utworu z serwera Usługodawcy.
 3. Z tytułu udzielonego zezwolenia na korzystanie z utworów Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie od Usługodawcy. Użytkownik w nieodwoływalny sposób zrzeka się prawa do wynagrodzenia.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne korzystanie z utworów lub innych danych Użytkownika przez osoby trzecie, w szczególności pobranie w celu rozpowszechniania i dalsze rozpowszechnianie utworów Użytkownika przez osobę trzecią.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz dane pochodzących od Użytkowników, a także za treści oraz dane rozpowszechnione w komentarzach do wpisów, jeśli pochodzą one od Użytkowników, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne korzystanie przez Użytkownika z utworów lub innych danych, do których prawa przysługują osobie trzeciej, w szczególności za ich rozpowszechnianie.
 7. Usługodawca może zablokować dostęp bądź trwale usunąć dane rozpowszechnione przez Użytkownika, w tym każdy wpis, utwór bądź komentarz, jeśli poweźmie urzędową lub wiarygodną informację o bezprawnym charakterze tych danych. W takim przypadku Usługodawca zwolniony jest z odpowiedzialności za skutki zablokowania dostępu bądź usunięcia danych.

 

Warunki świadczenia Usług

 

§ 12

 1. Usługodawca może rozszerzać lub ograniczać zakres świadczonych Usług, a także zakończyć świadczenie poszczególnych Usług. W tym celu Usługodawca zmienia treść Regulaminu i informuje o tym Użytkowników w sposób wskazany dla zmiany Regulaminu.
 2. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych Usług mogą określać odrębne regulaminy i opisy świadczenia tych Usług.

  

§ 13

 1. Forum jest rodzajem Usługi pozwalającej na publiczne komentowanie przez Użytkowników artykułów rozpowszechnionych w Serwisach.
 2. Korzystanie z Forum nie wymaga rejestracji Użytkownika, chyba że Usługodawca wprowadził konieczność rejestracji Użytkowników w odniesieniu do danego rodzaju Forum.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, iż jego wypowiedzi są powszechnie dostępne w sieci internet. Użytkownik wyraża zgodę na to, aby inni Użytkownicy komentowali jego wypowiedzi.
 4. Usługodawca nie sprawdza lub moderuje treści pochodzących od Użytkowników przed ich rozpowszechnieniem, ani też po rozpowszechnieniu. Usługodawca może oznaczyć dane Forum jako moderowane, tj. sprawdzać lub moderować treści pochodzące od Użytkowników.

 

§ 14

 1. Newsletter to bezpłatna Usługa pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie na podaną skrzynkę poczty elektronicznej informacji o artykułach rozpowszechnionych w Serwisach.
 2. Dokonując subskrypcji Newslettera Użytkownik wyraża zgodę zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z subskrypcji.

 

Reklamacje

 

§ 15

 1. Użytkownik ma prawo wniesienia reklamacji związanej ze sposobem świadczenia Usług, w szczególności niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem Usługi przez Usługodawcę, a także dotyczącą:
  1. sposobu lub jakości świadczenia Usług,
  2. działalności Serwisu.
 2. Użytkownik składa reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując wiadomość na adres zgloszenia@mpp.pl, wskazując równocześnie:
  1. dane identyfikacyjne użytkownika,
  2. określenie rodzaju reklamowanej Usługi i przedmiotu reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację,
  4. roszczenie Użytkownika
 3. Usługodawca rozpatruje reklamację bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej wniesienia, a następnie informuje Użytkownika o sposobie jej rozpatrzenia.
 4. Jeśli reklamacja złożona przez Użytkownika nie spełnia warunków określonych w ust. 2., Usługodawca wzywa Użytkownika, za pośrednictwem wiadomości skierowanej na adres poczty elektronicznej, do uzupełnienia reklamacji.
 5. Usługodawca rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty złożenia reklamacji, powiadamiając Użytkownika o sposobie załatwienia reklamacji. W przypadkach określonych w ust. 4 14-dniowy termin biegnie od daty uzupełnienia reklamacji przez Użytkownika.

 

Zmiana regulaminu

 

§ 16

 1. Usługodawca zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności ze względu na zmianę zakresu Usług lub zmianę powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie związanym z zakresem niniejszego Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od powiadomienia Użytkowników.
 2. Powiadomienie o zmianie treści Regulaminu może nastąpić w szczególności poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Serwisie, lub poprzez przesłanie informacji na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 3. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie z Usług w sposób określony zmienionym Regulaminem, może wypowiedzieć umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

 

§ 17

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25.11.2015 r.

 

załącznik nr 1

Wykaz serwisów internetowych:

 

 1. menshealth.pl
 2. womenshealth.pl
 3. runners-world.pl
 4. auto-motor-i-sport.pl
 5. motocykl-online.pl
 6. mojeauto.pl (wraz z – regulaminem korzystania z serwisu "Auta Nowe", regulaminem korzystania z serwisu "Auta Używane" oraz regulaminem korzystania z serwisu "Finanse")